Polskie Towarzystwo Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych - PolLASA
powstało w czerwcu 2010 roku, a jego statutowym celem jest  promowanie jak najwyższego poziomu badań naukowych z użyciem zwierząt, a w szczególności:

Podnoszenie wiedzy o hodowli, utrzymaniu, dobrostanie i użytkowaniu zwierząt laboratoryjnych poprzez organizowanie kursów, warsztatów i szkoleń.

Upowszechnianie najnowszych osiągnięć z zakresu wiedzy o zwierzętach laboratoryjnych poprzez organizowanie lub współudział w organizowaniu posiedzeń naukowych, konferencji, czy kongresów z zakresu nauk o zwierzętach doświadczalnych, a w szczególności laboratoryjnych.

Wspieranie działań mających na celu podnoszenie jakości zwierząt laboratoryjnych, monitorowanie stanu ich zdrowia oraz cech biologicznych.

Wspieranie działań mających na celu przestrzeganie zasad humanitarnego traktowania zwierząt użytkowanych w badaniach naukowych, respektowanie zasad etycznych i odpowiedzialności naukowej.

Współpraca z innymi organizacjami w kraju i za granicą, zajmującymi się propagowaniem działalności naukowo- badawczej.

Współpraca z krajowymi i zagranicznymi producentami i dystrybutorami sprzętu, pasz i innych produktów stosowanych w hodowli i utrzymaniu zwierząt laboratoryjnych oraz sprzętu używanego w czasie doświadczeń.

Wspieranie działalności edukacyjnej, wydawanie książek, czasopism, broszur oraz innych publikacji związanych z celami Towarzystwa.

Zarząd PolLASA:
Prezes:
dr inż. Marta Gajewska - Centrum Onkologii-Instytut 
Wiceprezes:
prof. dr hab. Elżbieta Wirth-Dzięciołowska - Centrum Onkologii-Instytut  
Skarbnik:
dr inż. Monika Mikulska - SGGW III Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach
Sekretarz:
dr Marta Kuczeriszka  - Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN  
Członkowie Zarządu:
dr Marlena Kamińska-Wełniak -  Instytut Medycyny Doświadczalnei i Klinicznej PAN 
dr inż. Katarzyna Kisiel - Uniwersytet Warszawski
dr inż. Anna Passini -Instytut Biologii  Doświadczelnej PAN

Komisja Rewizyjna:
prof. dr hab. Stefan Kasicki - Instytut Bilogii Doświadczalnej PAN
prof. dr hab. Elżbieta Kompanowska-Jezierska - Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
dr inż. Marcin Taciak - Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN
Zasady przystąpienia do PolLASA:
Członkiem naszego stowarzyszenia może zostać osoba posiadająca kwalifikacje i doświadczenie w dziedznie nauk medycznych, przyrodniczych lub technologicznych powiązanych z problematyką badań z wykorzystaniem zwierząt, która złoży pisemną dekalrację z prośbą o przyjącie w poczet członków PolLASA. (deklaracja)
Składka roczna za członkowstwo wynosi 50 zł. Można ją opłacić gotówką skarbnikowi lub przelewem bankowym na rachunek:
 Polskie Towarzystwo Nauk o Zwierzętach Laboratoryjnych
02-106 Warszawa, ul Pawińskiego 5
Credit Agricole Bank Polska  SA
02 1940 1076 3090 8440 0000 0000

w opisie przelewu proszę podać imię i nazwisko wpłacajacego oraz rok za który uiszczana jest składka

Serdecznie zapraszamy!
statut PolLASA